top of page
Ruby Rose Consulting

Privacyverklaring

​De Wet bescherming persoonsgegevens, voluit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018, is de Belgische wet die uitgevaardigd werd in uitvoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2016/679)

 • Ruby Rose Consulting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens: www.rubyrose.consulting +32 486 81 62 99 Ruby Rose is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruby Rose Consulting. Zij is te bereiken via info@rubyrose.consulting

 • Persoonsgegevens die wij verwerken: Ruby Rose Consulting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam / E-mailadres

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rubyrose.consulting, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Ruby Rose Consulting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Geautomatiseerde besluitvorming: Ruby Rose Consulting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ruby Rose Consulting) tussen zit. Ruby Rose Consulting gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: WIX website builder. 

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Ruby Rose Consulting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens: Bewaartermijn: 2 jaar - Reden - gemak van bereik en accuraatheid van de gegevens

 • Delen van persoonsgegevens met derdenRuby Rose Consulting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Ruby Rose Consulting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruby Rose Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rubyrose.consulting.

 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ruby Rose Consulting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/melding-van-gegevenslekken

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Ruby Rose Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rubyrose.consulting

bottom of page